Trefwoordelys

ABELE SPEL
kyk KLUG (MIDDELEEUSE)

Abstrakte leser
kyk LESERTIPES, SIKLUS IN DIE PROSA

Abstrakte outeur
kyk SIKLUS IN DIE PROSA, OUTEUR (EPIEK)

ABSURDE
kyk ABSURDE DRAMA, EKSISTENSIALISME IN DIE LITERATUUR)

ABSURDE
kyk ABSURDE, ABSURDE DRAMA

Absurde teater
(vgl. ABSURDE, ABSURDE DRAMA)

Actualization
kyk VERVREEMDING)

Adressaat
kyk LESERTIPES

Aeode
kyk RAPSODE

AFORISME

Agitprop
kyk BETROKKE LITERATUUR

Agnitio
kyk TRAGEDIE

Agternaperspektief
kyk VERTELLER (EPIEK), PERSPEKTIEF IN DIE DRAMA, PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS

AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL
kyk KARAKTER/KARAKTERISERING, SEEM

Akteurs
kyk KARAKTER/KARAKTERISERING

Aktualisering
kyk VERVREEMDING

Alba
(vgl. TROEBADOER)

Aleksandryn
(vgl. METRUM, VERS LIBRE)

ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP

ALLEGORIE
(vgl. PLAGIAAT)

Alliterasie
(vgl. RYM)

Alwetende verteller
(vgl. DIëGESIS)

Amadis-roman
(vgl. ROMAN, RIDDERROMAN)

American local color movement
(vgl. REGIONALE LITERATUUR)

ANACHRONIE OF TEMPORELE VERHOUDINGE IN NARRATIEWE TEKSTE
(vgl. TYD IN DIE LITERATUUR)

Anagnorisis
(vgl. TRAGEDIE)

Anakreontiese ode
(vgl. ODE)

Analepsis
(vgl. ANACHRONIE, DIëGESIS, TYD IN DIE LITERATUUR)

Analise
(vgl. IINTERPRETASIE)

Androsentrisme
(vgl. FEMINISME)

ANEKDOTE
(vgl. OUTEUR EPIEK

ANGRY YOUNG MEN

Anisochronie
(vgl. ANACHRONIE)

Annale
(vgl. KRONIEK)

Antagonis
(vgl. DRAMA, TRAGEDIE)

TRAGEDIE
(vgl. BETROKKE LITERATUUR, BUITESTAANDER, EINFACHE FORMEN, EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT,FIKTIWITEIT, METAROMAN, NOUVEAU ROMAN, ROMAN)

Antiroman
(vgl. NOUVEAU ROMAN
Apoftegma
(vgl. NUWE-TESTAMENTIESE LITERATUUR)

Argetipiese kritiek
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Argument
(vgl. METAFOOR)

Arthurroman
(vgl. RIDDERROMAN)

L’ART POUR L’ART
(vgl. OUTONOMIE VAN DIE LITERêRE WERK)

ARTEFAK EN ESTETIESE OBJEK
(vgl. LESERTIPES, LITERATUURGESKIEDSKRYWING, SIGNIFIANT EN SIGNIFIÉ)

Asianisme
(vgl. KLASSIEKE LITERATUURSTUDIE)

Assonansie
(vgl. RYM)

Attisisme
(vgl. KLASSIEKE LITERATUURSTUDIE)

Aufklärung
(vgl. VERLIGTING)

AVANT-GARDE

Avontuurroman
(vgl. ROMAN)

Bakhtinskool
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

BALLADE
 (vgl. LIRIEK)

BAROK
(vgl. BAROKLITERATUUR IN ANDER LANDE)

BAROKLITERATUUR IN ANDER LANDE
 (vgl. BAROK)

Bedryf
(vgl. DRAMA)

Beeld
(vgl. BEELDSPRAAK)

BEELDSPRAAK
(vgl. METAFOOR)

Begunstigde
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL

Begunstiger
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL)

Bekentenisliteratuur
(vgl. OUTOBIOGRAFIE)

Belydenisliteratuur
(vgl. OUTOBIOGRAFIE)

BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP

Bergerette
(vgl. VIRELAI)

Beskrywing
(vgl. NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE)

Bestseller
(vgl. BLITSVERKOPER (LITERêRE), EPIEK, FIKSIE, ROMAN)

BETROKKE LITERATUUR
(vgl. ANTIHELD, EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, METAROMAN,ROMAN)

Betroubaarheid (van vertellers)
(vgl. DIëGESIS)

Bewussynstroomroman
(vgl. ROMAN)

BEWUSSYNSTROOMVERHAAL
(vgl. ANACHRONIE, ANTIHELD, BETROKKE LITERATUUR, FIKSIE.)

FIKTIWITEIT, FOKALISASIE,METAROMAN, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, NOUVEAU ROMAN, ROMAN, TYD IN DIE LITERATUUR)

Bildungsroman
(vgl. ROMAN)

Binêre opposisies
(vgl. KUBERNETIKA EN INFORMASIETEORIE, SEMIOTIEK)

BIOGRAFIE

BIOGRAFIES-PSIGOLOGISTIESE BENADERING
(vgl. ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP, FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR, NOUVELLE CRITIQUE, POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Biografisme
(vgl. BIOGRAFIES-PSIGOLOGISTIESE BENADERINGFREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR, POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

BLITSVERKOPER (LITERêRE))
(vgl. EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, ROMAN)

Bodemfase
(vgl. DIEPTESTRUKTUUR EN OPPERVLAKTESTRUKTUUR)

BOERDE
(vgl. ABELE SPELL. KLUG (MIDDELEEUSE), MIDDELEEUSE LITERATUUR)

BRIEF
(vgl. OUTOBIOGRAFIE)

BRIEFROMAN 
(vgl. ROMAN)

Briefwisselingsroman
(vgl. BRIEFROMAN)

Brits-Keltiese ridderroman
(vgl. RIDDERROMAN)

Bukoliek
(vgl. PASTORALE POëSIE)

BUITESTANDER
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL, ANTIHELD, KARAKTER/KARAKTERISERING)

BURLESKE

BYBELLITERATUUR (AARD VAN VERHALENDE)
(vgl. OU-TESTAMENTIESE LITERATUUR, NUWE-TESTAMENTIESE LITERATUUR)

Cento
(vgl. PASTICHE)

CHANSON
(vgl. KABARET (LITERÊRE/ARTISTIEKE)

Chanson de geste
(vgl. EPOS,RIDDERROMAN)

Chicago-Aristoteliane
(vgl. CHICAGO-SKOOL)

Chicago-Aristotelianisme
(vgl. CHICAGO-SKOOL)

CHICAGO-SKOOL

Chronotopie
(vgl. RUIMTE (EPIEK)

Cinqième Saison
(vgl. KONKRETE POËSIE)

COLLAGE

Comedy of humours
(vgl. DRAMA, KLUG, KOMEDIE, KOMIESE ONTSPANNING, MELODRAMA, TRAGIKOMEDIE)

Comedy of manners
(vgl.DRAMA, KLUG,  KOMEDIE, KOMIESE ONTSPANNING, MELODRAMA, TRAGIKOMEDIE)

Comic relief
(vgl. KOMIESE ONTSPANNING)

COMMEDIA DELL’ARTE
(vgl. BAROK, DRAMA, KABARET (LITERÊRE/ARTISTIEKE), KOMEDIE)

CONCEPTISMO

Concettismo
(vgl. SECENTISMO)

CONTE
(vgl. EPIEK, VERTELLING)

Corpus Christi-spele
(vgl. MISTERIESPEL)

CULTERANISMO

DADA
(vgl. EKSPRESSIONISME, SURREALISME)

Dagboek
(vgl. OUTOBIOGRAFIE, RAAMVERTELLING)
Dagboekroman
(vgl. ROMAN)

Dagelied
(vgl. TROEBADOER)

DANDYISME
(vgl. DEKADENSIE, ESTETISISME, SIMBOLISME)

Decadent
(vgl. SIMBOLISME)

Dehnung
(vgl. ANACHRONIE )

Deiksis
(vgl. DRAMATEKS EN OPVOERING)

DEKADENSIE
(vgl. DANDYISME, ESTETISISME, SIMBOLISME)

Dekodering
(vgl. KODE)

DEKONSTRUKSIE
(vgl. NOUVELLE CRITIQUE, POST-STRUKTURALISME)

Denkbeeldige leser
(vgl. LESERTIPES)

Denouement
(vgl. DRAMA)

Deoutomatisering
(vgl. VERVREEMDING)

DIALOOG

DIDASKALIA
(vgl. DRAMATEKS EN OPVOERING)

DIëGESIS
(vgl.ANACHRONIE)

DIEPTESTRUKTUUR EN OPPERVLAKTESTRUKTUUR

DIERE-EPOS
(vgl. EPOS)

Difference
(vgl. DEKONSTRUKSIE, POST-STRUKTURALISME)

Differensiasie
(vgl. SISTEEM (LITERÊRE)))

Dime novel
(vgl. TRIVIAALLITERATUUR)

Direkte rede
(vgl. NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, VERTELLERTEKS EN PERSONETEKS)

DISKOERS
(vgl. ANACHRONIE, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE)

Diskoersanalise
(vgl. (SINTAKSIS (VAN DIE PROSA))

Disoutomatisering
(vgl. VERVREEMDING)

Distiga
(vgl. METRUM)

Dodesang
(vgl. LIED)

DOKUMENTêRE DRAMA
(vgl. DRAMA, EPIESE TEATER, HOORSPEL, LEESDRAMA, TELEVISIEDRAMA,VERSDRAMA)

Dorpsroman
(vgl. ROMAN)

DRAMA
(vgl. ABSURDE DRAMA, DOKUMENTêRE DRAMA, DRAMATEKS EN OPVOERING, EENBEDRYF, EPIESE TEATER, FLITS, FLITS, IDILLE, KLUG, KOMEDIEKOMIESE ONTSPANNING, LEESDRAMA, MELODRAMA, MONOLOOG, TRAGEDIE, TRAGIKOMEDIE, TELEVISIEDRAMA, VERSDRAMA)

DRAMATEKS EN OPVOERING
(vgl. DRAMA, LEESDRAMA)

DRAMATEORIE

Drame
(vgl. DRAMA)

Droste-effek
(vgl. RAAMVERTELLING)

Duiding
(vgl. INTERPRETASIE)

Duitse werkimmanente metode
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Duur
(vgl. ANACHRONIE, TYD IN DIE LITERATUUR)

EENBEDRYF
(vgl. DRAMA, HOORSPEL, KLUG, KOMEDIE, MONOLOOG)

Eenvoudige storie
(vgl. STORIEGRAMMATIKA)

Ego-psigologie
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

EINFACHE FORMEN

Ek-roman
(vgl. ROMAN)

Eksegese
(vgl. INTERPRETASIE)

EKSISTENSIALISME IN DIE LITERATUUR
(vgl.ABSURDE, ABSURDE DRAMA)

EKSPERIMENTELE POëSIE

Eksperimentele roman
(vgl. ROMAN)

Eksplisiete leser
(vgl.LESERTIPES)

Eksposisie
(vgl. DRAMA)

EKSPRESSIONISME
(vgl. IMPRESSIONISME, MODERNISME)

Ekstradiëgeties
(vgl. DIëGESIS)

Ekstrateks
(vgl. INTERTEKSTUALITEIT)

Ekstratekstualiteit
(vgl. TEKSTUALITEIT)

Ekwivalensie
(vgl. PARADIGMA EN SINTAGMA)

ELEGIE
(vgl. LIRIEK)

Ellips
(vgl. ANACHRONIE,TYD IN DIE LITERATUUR)

EMBLEMATIEK

Enkodering
(vgl. KODE)

Entropie
(vgl. KUBERNETIKA EN INFORMASIETEORIE)

EPIEK
(vgl. ANTIHELD, BETROKKE LITERATUUR, BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, BLITSVERKOPER (LITERêRE), ESSAY, FIKSIE, FIKTIWITEIT, GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, JEUGLITERATUUR, KINDERLITERATUUR, KORTVERHAAL, METAROMAN, NOUVEAU ROMAN, PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS, RAAMVERTELLING, REISVERHAAL, ROMAN, SKETS)

EPIESE TEATER
(vgl. DOKUMENTêRE DRAMA, DRAMA,HOORSPEL, LEESDRAMA, VERSDRAMA)

Epigoon/Epigonisme
(vgl. PLAGIAAT)

EPIGRAM
(vgl. LIRIEK)

Episode
(vgl. STORIEGRAMMATIKA)

Epistel
(vgl.BRIEF)

Epopée
(vgl. EPOS)

EPOS
(vgl. EPIEK, ROMAN)

Epyllion
(vgl. EPOS)

ERGOSENTRIESE BENADERING
(vgl. LITERATUURKRITIEK)

Erlebte Rede
(vgl. ANACHRONIE,EPIEK,FIKSIE, FIKTIWITEIT, FOKALISASIE, ROMAN, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, NOUVEAU ROMAN, ROMAN, VERTELLERTEKS EN PERSONETEKS)

ESSAY
(vgl. EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, KORTVERHAAL,
KORTKORTVERHAAL, NOVELLE, REISVERHAAL,
ROMAN)

Estetiese distansie
(vgl. RESEPSIETEORIE, VERWAGTINGSHORISON, EVALUERING (LITERêRE))

Estetiese objek
(vgl. ARTEFAK EN ESTETIESE OBJEK, LESERTIPES, LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE)
(vgl. KANONS EN KANONISERING, TRADISIE, VERANDERING (LITERêRE))

ESTETISISME
(vgl. DANDYISME, DEKADENSIE, FIN DE SIÈCLEE, FUTURISME, SIMBOLISME)

EUFUÏSME

EVALUERING (LITERêRE)

Evolusie
(vgl. ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE), KANONS EN KANONISERING,LITERATUURTEORIE EN KOMPARATISME, VERANDERING (LITERêRE))

EXEMPLUM
(vgl. EPIEK, PARADIGMA EN SINTAGMA)

Explication de texte
(vgl. ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP, INTERPRETASIE)

External focalization
(vgl. VERTELLER (EPIEK))

FABEL
(vgl. EPIEK)

Fabeltyd
(vgl. ANACHRONIE)

FABLIAU
(vgl. EPIEK)

FABULA EN SJUŽET
(vgl. ANACHRONIE, RUSSIESE FORMALISME)

Fachschrifttum
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR (DIE BESTUDERING VAN DIE)))

Fallosentrisme
(vgl. FEMINISME)

Fallogosentrisme
(vgl. FEMINISME)

Fastnachspiel
(vgl. SCHWANK EN WITZ)

FANTASIE

FEMINISME

Fenoteks
(vgl. SEMANALISE, TEKS EN KONTEKS)

FEUILLETON

FIKSIE
(vgl. ANTIHELD, BETROKKE LITERATUUR, BLITSVERKOPER (LITERêRE), BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, EPIEK, ESSAY, FIKTIWITEIT, FOKALISASIE, GGESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, JJEUGLITERATUUR, KINDERLITERATUUR, KORTKORTVERHAAL, KORTVERHAAL,METAROMAN, NOUVEAU ROMAN, NOVELLE, RAAMVERTELLING, REISVERHAAL, ROMAN, SKETS)

Fiksionaliteit
(vgl. FIKTIWITEIT)

Fiksioneel
(vgl. FIKTIWITEIT)

FIKTIWITEIT
(vgl. ANTIHELD, BETROKKE LITERATUUR, BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, BLITSVERKOPER (LITERêRE), EPIEK,ESSAY, FIKSIE, FOKALISASIE, JEUGLITERATUUR, KINDERLITERATUUR, KORTKORTVERHAAL, KORTVERHAAL, METAROMAN, NOUVEAU ROMAN, NOVELLE, PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS, RAAMVERTELLING, REISVERHAAL, ROMAN, SKETS)

Fiktief
(vgl. FIKTIWITEIT)

Fiktiewe leser
(vgl.SIKLUS IN DIE PROSA)

FIN DE SIÈCLE
(vgl. ESTETISISME, ROMANTIEK, SIMBOLISME)

FLITS
(vgl. DRAMA, TYD IN DIE LITERATUUR)

Fokale ekspressie
(vgl. METAFOOR)

Fokale sin
(vgl. METAFOOR)

FOKALISASIE
(vgl. BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, EPIEK, FIKTIWITEIT, KORTVERHAAL, METAROMAN, NOUVEAU ROMAN, NOVELLE,PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS, ROMAN)

Fokusekspressie
(vgl. METAFOOR)

FOLKLORE

Fonogram
(vgl. VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Foregrounding
(vgl. VERVREEMDING)

Formalism
(vgl. PRACTICAL CRITICISM)

Formalisme
(Vgl. RUSSIESE FORMALISME)

Formele Realisme
(vgl. REALISME)

Frankiese roman
(vgl. RIDDERROMAN)

Frekwensie
(vgl. ANACHRONIE )

FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR
(vgl. BIOGRAFIES-PSIGOLOGISTIESE BENADERING, POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Funksie
(vgl. MOTIEF)

FUTURISME
(vgl. COLLAGE)

Gasal
(vgl. GHAZEL)

Gazel
(vgl. GHAZEL)

Gebeure
(vgl. PLOT,GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, FABULA EN SJUŽET)

Gebeureroman
(vgl. ROMAN)

GEDIGTEGROEPGEDIGTEGROEP
(vgl. SIKLUS IN DIE POËSÏE)

Gedigsiklus
(vgl. GEDIGTEGROEPP, SIKLUS IN DIE POËSÏE)

GEESTIGHEID
(vgl. METAFISIESE DIGKUNS)

Geïnformeerde leser
(vgl. KOMPETENSIE (LITERÊRE), LESERTIPES)

Geïntendeerde leser
(vgl. KOMPETENSIE (LITERÊRE),LESERTIPES)

GELYKENIS EN PARABEL
(vgl. EPIEK, RAAMVERTELLING)

Gemiddelde leser
(vgl. LESERTIPES)

Generasie
(vgl. LITERATUURGESKIEDSKRYWING, PERIODISERING)

GENERATIEWE METRUM
(vgl. METRUM)

Genetiese Strukturalisme
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Genoteks
(vgl. SEMANALISE, NOUVELLE CRITIQUE, TEKS EN KONTEKS)

GENRE

Genrepoëtiek
(vgl. GENRE)

Gesamtkunstwerk
(vgl. SIMBOLISME, VERSDRAMA)

GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS
(vgl.EPIEK, FIKSIE, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, RAAMVERTELLING, ROMAN, TEKS EN KONTEKS)

Geskiedskrywing
(vgl. LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

Geslote sisteem
(Vgl. SISTEEM (LITERÊRE)))

Geslote tekste
(vgl. LESERTIPES, OOP EN GESLOTE TEKSTE)

Gespielte Zeit
(vgl. ANACHRONIE,TYD IN DIE LITERATUUR)

Gespreksvoorwaardes
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE), NEW JOURNALISM)

Ghasel
(vgl. GHAZEL)

GHAZEL

Ginokritiek
(vgl. FEMINISME)

Gnomiese vers
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Goëlrym
(vgl. SPEELSE POËSIE)

GONGORISME

Grafematiek
(vgl. POST-STRUKTURALISMEE)

Grammatologie
(vgl. POST-STRUKTURALISME, EINFACHE FORMEN)

Grap
(vgl. EINFACHE FORMEN)

GRENSLITERATUUR

Grieks-Romeinse literatuur
(vgl. KLASSIEKE LITERATUURSTUDIE)

Grootstadroman
(vgl. ROMAN)

GROTESKE

Gudrunlied
(vgl.MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Guslar
(vgl. MONDELINGE LITERATUUR)

Hagiografie
(vgl. BIOGRAFIE)

Hamartia
(vgl. TRAGEDIE)

Heffingsvers
(vgl. METRUM)

Heidelbergse groep
(vgl. ROMANTIEK)

Heiligenleven
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Heimatkunst
(vgl. REGIONALE LITERATUUR)

HEKELDIG

Heksameter
(vgl. METRUM)

Held
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL, ANTIHELD, DRAMA, ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE))

Helper
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL)

Herdersdig
(vgl. PASTORALE POëSIE)

Herdersroman
(vgl. ROMAN)

HERINNERINGSPEL

HERMENEUTIEK
(vgl.INTERPRETASIE, VERWAGTINGSHORISON)

Herskepping
(vgl.INTERPRETASIE)

Hervorming
(vgl. RENAISSANCE)

Heterodiëgeties
(vgl. DIëGESIS, VERTELLER)

HIMNE

Hipodiëgeties
(vgl. DIëGESIS)

Histoire
(vgl. ANACHRONIE, GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS,

RAAMVERTELLING)

Historiese roman
(vgl. ROMAN)

HISTORIES-SOSIOLOGIESE BENADERING
(vgl. HISTORISME)

Historiografie
(vgl.LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

HISTORISME
(vgl. ARTEFAK EN ESTETIESE OBJEK, HISTORIES-SOSIOLOGIESE BENADERING, LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

Homodiëgeties
(vgl. DIëGESIS, VERTELLER)

Hofmotief
(vgl. MOTIEF)

Hoofse liriek
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Hoofse literatuur
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Hoofteks
(vgl. DIDASKALIA)

HOORSPEL
(vgl. DOKUMENTêRE DRAMA, DRAMA, EENBEDRYF, LEESDRAMA, VERSDRAMA)

Horatiaanse ode
(vgl. ODE)

Hubris
(vgl. TRAGEDIE)

Humanisme
(vgl. KLASSISISME, RENAISSANCE)

HUMOR

Hy-roman
(vgl. ROMAN)

Id-psigologie
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Ideale leser
(vgl. KOMPETENSIE (LITERÊRE), LESERTIPES)

Ideëkomedie
(vgl. KOMEDIE)

Ideële of hipotetiese lesertipes
(vgl. LESERTIPES)

Ideogram
(vgl. VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

IDEOLOGIE
(vgl. IDEOLOGIEKRITIEK)

IIDEOLOGIEKRITIEK
(vgl. MARXISME EN DIE LITERATUUR)

IDILLE
(vgl. DRAMA, EPIEK)

ikonisiteit
(vgl. IKOON EN IKONISITEIT)

Ikoon
(vgl. SEMIOTIEK)

IKOON EN IKONISITEIT
(vgl. ABSURDE DRAMA, VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Iktus
(vgl. RITME (IN DIE POËSIE))

Illokusie
(vgl. TAALHANDELING EN DIE LITERATUUR)

Illuminismo
(vgl. VERLIGTING)

IMAGISME
(vgl. BEELDSPRAAK)

Implisiete leser
(vgl. LESERTIPES)

Implisiete outeur
(vgl. OUTEUR (EPIEK))

IMPRESSIONISME
(vgl. EKSPRESSIONISME, MODERNISME)

Indeks
(vgl. SEMIOTIEK)

Indirekte rede
(vgl. NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, VERTELLERTEKS EN PERSONETEKS)

Indisie
(vgl. MOTIEF)

Informasieteorie
(vgl. KUBERNETIKA EN INFORMASIETEORIE)

Informasieverdeling
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

Inhoud
(vgl. VORM EN INHOUD: STRUKTUUR EN MATERIAAL)

INNERLIKE MONOLOOG
(vgl. BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, ROMAN)

Interaksie
(vgl. METAFOOR)

Internal localization
(vgl. VERTELLER (EPIEK))

Interpellasie
(vgl. IDEOLOGIEKRITIEK)

IINTERPRETASIE

INTERPRETEERBAARHEIDSGRAAD EN LEESBAARHEID

interpretasiegemeenskappe
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

INTERTEKSTUALITEIT
(vgl. INVLOED (LITERÊRE), TEKS EN KONTEKS, TEKSTUALITEIT)

Intradiëgeties
(vgl. DIëGESIS)

Intratekstualiteit
(vgl. INTERTEKSTUALITEIT,TEKSTUALITEIT)

Intrige
(vgl.PLOT; FABULA EN SJUŽET, GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS)

Intrigekomedie
(vgl. KOMEDIE)

Intsomi
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKASWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Invariant
(vgl. SEEM)

INVLOED (LITERÊRE)
(vgl. PLAGIAAT, IINTERTEKSTUALITEIT)

IRONIE

Isotopie
(vgl. SEEM)

Iterasie
(vgl. ANACHRONIE )

Izibongo
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Jena-groep
(vgl. ROMANTIEK)

JEUGLITERATUUR
(vgl. EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, KINDERLITERATUUR, KORTVERHAAL, ROMAN)

Joernaal
(vgl. OUTOBIOGRAFIE)

Jouissance
(vgl. OUTONOMIE VAN DIE LITERêRE WERK)

KABARET (LITERÊRE/ARTISTIEKE)

Kaderdrama
(vgl. RAAMVERTELLING)

Kaderverhaal
(vgl. EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, FOKALISASIE, KORTVERHAAL, METAROMAN, NOUVEAU ROMAN, NOVELLE, RAAMVERTELLING, ROMAN)

KANONS EN KANONISERING
(vgl. ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE), VERANDERING (LITERêRE))

KARAKTER/KARAKTERISERING
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODELL,DRAMA, ROMAN)

Karakterisering
(vgl. KARAKTER/KARAKTERISERING)

Karakterkomedie
(vgl. KOMEDIE)

Karakterroman
(vgl. ROMAN)

Karelroman
(vgl. RIDDERROMAN)

Karikatuur
(vgl. BURLESKE)

Karolingiese Renaissance
(vgl. RENAISSANCE)

KASUÏSTIEK

Kasus
(vgl.EINFACHE FORMEN, KASUÏSTIEK)

Katarsis
(vgl. TRAGEDIE, KLASSIEKE LITERATUURSTUDIE)

Kennisagterstand
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

Kennisvoorsprong
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

Kersspele
(vgl. MISTERIESPEL)

KINDERLITERATUUR
(vgl. JEUGLITERATUUR)

KLANK

Klasseem
(vgl. SEEM)

KLASSIEKE LITERATUURSTUDIE: GRIEKS-ROMEINSE LITERATUUR

Klassieke ridderroman
(vgl. RIDDERROMAN)

KLASSISISME
(vgl. RENAISSANCE)

Klein-Dichtung
(vgl.SPREUK)

Klein epos
(vgl. EPOS)

Klimaks
(vgl. DRAMA)

Klinkdig
(vgl. SONNET)

KLUG (MIDDELEEUSE)
(vgl. ABELE SPEL, KLUG (MODERNE))

KLUG (MODERNE)
(vgl. ABSURDE DRAMA, KLUG (MIDDELEEUSE), KOMEDIE, MELODRAMA, TRAGIKOMEDIE)

KODE
(vgl. TRADISIE, VERWAGTINGSHORISON)

Koeplet
(vgl. KLANK)

KOMEDIE
(vgl. ABSURDE DRAMA, COMMEDIA DELL’ARTE, DRAMA,EENBEDRYF, HOORSPEL, KABARET (LITERÊRE/ARTISTIEKE), KOMIESE ONTSPANNING, MELODRAMA, TRAGIKOMEDIE)

KOMIESE ONTSPANNING

Kommentaar
(vgl. NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE)

KOMPARATISME: SY TERREIN
(vgl. LITERATUURTEORIE EN KOMPARATISME)

KOMPETENSIE (LITERÊRE)

Konflik
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

KONKRETE POËSIE
(vgl. VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

KONKRETISERING

Konnotatiewe digtheid
(vgl. LITERATUUR)

Konsepsionele leser
(vgl. LESERTIPES)

Konteks
(vgl. INTERTEKSTUALITEIT, TEKS EN KONTEKS)

Kontemporêre leser
(vgl. LESERTIPES)

Kontoergedig
(vgl. VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Kontras
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

Koorlied
(vgl. TRAGEDIE)

KORTKORTVERHAAL
(vgl. EPIEK,ESSAY, FIKSIE, FIKTIWITEIT, KORTVERHAAL)

KORTKUNS
(vgl. KORTKORTVERHAAL, KORTVERHAAL)

Kortprosa
(vgl. KORTKUNS)

KORTVERHAAL
(vgl. EPIEK, ESSAY, FIKSIE, FIKTIWITEIT,KORTKUNS, NOVELLE, REISVERHAAL, ROMAN, SKETS)

KRONIEK
(vgl. ROMAN)

Kroniekroman
(vgl. ROMAN)

KUBERNETIKA EN INFORMASIETEORIE

KUBISME

KULTUURKRITEK

KUNSGREEP

Kunssprokie
(vgl. SPROKIE)

KWATRYN

Lampoon
(vgl. PASKWIL)

Langue
(vgl. KODE, STRUKTURALISME)

Leë plekke
(vgl. LESERTIPES)

LEERDIG

Leerjareroman
(vgl. ROMAN)

LEESDRAMA
(vgl.DOKUMENTêRE DRAMA, DRAMA, DRAMATEKS EN OPVOERING, EPIESE TEATER, HOORSPEL, VERSDRAMA)

Leesbaarheid
(vgl. INTERPRETEERBAARHEIDSGRAAD EN LEESBAARHEID)

LEGENDE
(vgl. EINFACHE FORMEN, EPIEK)

Legibility
(vgl. IINTERPRETEERBAARHEIDSGRAAD EN LEESBAARHEID)

Leitmotiv
(vgl. MOTIEF)

Lekseem
(vgl. SEEM)

Lektuur
(vgl. TRIVIAALLITERATUUR)

LESERROL
(vgl. ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP, LESERTIPES)

Lesersentriese benaderings
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

LESERTIPES
(vgl. ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP, LESERROL)

LIED
(vgl. LIRIEK)

Limerick
(vgl. SPEELSE POËSIE)

Linguistiese benaderings
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

LIRIEK
(vgl. KLASSIEKE LITERATUUR, LIED)

Lisible
(vgl. OUTONOMIE VAN DIE LITERêRE WERK)

Literariteit
(vgl. KUNSGREEP, LITERATUUR, VERTALING VAN LITERêRE TEKSTE)

Literaturnost
(vgl. RUSSIESE FORMALISME)

LITERATUUR
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

LITERATUUR EN LEWENSBESKOUING

LITERATUURGESKIEDSKRYWING
(vgl. PERIODISERING)

LITERATUURKRITIEK

LITERATUURONDERRIG (VREEMDE TALE)

LITERATUURSOSIOLOGIE

Literatuurteorie
(vgl. LITERATUURKRITIEK)

LITERATUURTEORIE EN KOMPARATISME
(vgl. KOMPARATISME: SY TERREIN)

Literatuurwetenskap
(vgl. ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP)

Literêre evaluering
(vgl. EVALUERING (LITERêRE))

Literêre evolusie
(vgl. ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE), VERANDERING (LITERêRE))

Literêre kompetensie
(vgl. KOMPETENSIE (LITERÊRE))

Literêre invloed
(vgl. IINVLOED (LITERÊRE), PLAGIAAT)

Literêre pragmatiek
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

Literêre sisteem
(vgl. SISTEEM (LITERÊRE))

Literêre sosiologie
(vgl. HISTORIES-SOSIOLOGIESE BENADERING, LITERATUURSOSIOLOGIE)

Literêre verandering
(vgl. VERANDERING (LITERêRE))

Lithoko
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Litsomo
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Logiese Positivisme
(vgl. POSITIVISME EN LOGIESE POSITIVISME)

Lyfspreuk
(vgl. MOTTO)

Lynstuk
(vgl. MOTIEF)

Mabôkô
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

MAGIESE REALISME

Makrostruktuur
(vgl.   MMIKROSTRUKTUUR/MAKROSTRUKTUUR/ SUPERSTRUKTUUR)

MANIËRISME

MARINISME

MARXISME EN DIE LITERATUUR

Massenliteratur
(vgl. TRIVIAALLITERATUUR)

Materiaal
(vgl. VORM EN INHOUD: STRUKTUUR EN MATERIAAL)

Materialisme
(vgl. MARXISME EN DIE LITERATUUR)

Mediasie
(vgl. IDEOLOGIEKRITIEK)

Meistergesang
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

MELODRAMA
(vgl. ABSURDE DRAMA, DRAMA, KLUG, KOMEDIE, TRAGIKOMEDIE)

MEMOIRES
(vgl. OUTOBIOGRAFIE)

Memorabile
(vgl. EINFACHE FORMEN)

Metadiëgeties
(vgl. DIëGESIS)

METAFISIESE POëSIE
(vgl. GEESTIGHEID)

METAFOOR
(vgl. BEELDSPRAAK)

METAROMAN
(vgl. EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, FOKALISASIE, NOUVEAU ROMAN, ROMAN)

METATAAL

Metateks
(vgl. GENRE)

METRUM
(vgl. GENERATIEWE METRUM)

MIDDELEEUSE LITERATUUR
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR (DIE BESTUDERING VAN DIE))

MIDDELEEUSE LITERATUUR (DIE BESTUDERING VAN DIE))
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Middel-komedie
(vgl. KOMEDIE)

MIKROSTRUKTUUR/MAKROSTRUKTUUR/ SUPERSTRUKTUUR

MIMESIS
(vgl. REPRESENTASIE)

Minimale storie
(vgl. STORIEGRAMMATIKA)

Minnesang
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Minnesanger
(vgl. TROEBADOER)

Minstreel
(vgl. TROEBADOER)

MIRAKELSPEL
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

MISTERIESPEL
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

MISTIEK

MITE
(vgl. EINFACHE FORMEN, EPIEK, MITE IN DIE MODERNE ROMAN)

MITE IN DIE MODERNE ROMAN
(vgl. EPIEK, MITE)

MODERNISME

Moira
(vgl. TRAGEDIE)

Mock reader
(vgl. LESERTIPES)

Modelleser
(vgl. LESERTIPES, OOP EN GESLOTE TEKSTE)

Modusse
(vgl. NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE)

MONDELINGE LITERATUUR
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Mondelinge tradisie
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Monodrama
(vgl. MONOLOOG)

Monologue intérieur
(vgl. BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, INNERLIKE MONOLOOG, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, ROMAN)

MONOLOOG
(vgl. DRAMA

MORALITEIT

MOTIEF

Motifeem
(vgl. MOTIEF)

Motoriese moment
(vgl. DRAMA)

MOTTO

Mutasie
(vgl.LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

Nabootsing
(vgl. MIMESIS)

Narratee
(vgl. LESERTIPES, DIëGESIS)

Narratiewe vlakke
(vgl. DIëGESIS)

NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE
(vgl. GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, ROMAN, VERTELLERTEKS EN PERSONETEKS)

NARRATOLOGIE

NASIONALE LITERATUUR
(vgl. LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

NATURALISME
(vgl.REALISME)

Negatiewe dialektiek
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Negatiewe hermeneutiek
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Negentropie
(vgl. SISTEEM (LITERÊRE))

NEO-KLASSISISME

NEO-ROMANTIEK
(vgl. SIMBOLISME)

Neo-Strukturalisme
(vgl. IIDEOLOGIEKRITIEK)

NEW CRITICISM
(vgl. NOUVELLE CRITIQUE, PRACTICAL CRITICISM)

Neweteks
(vgl. DIDASKALIA)

New Historicism
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

NEW JOURNALISM

New Novel
(vgl. NOUVEAU ROMAN (NUWE ROMAN))

Nibelungenlied
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR

Noigrandressgroep
(vgl. KONKRETE POËSIE)

NOUVEAU ROMAN (NUWE ROMAN)
(vgl. ANTIHELD, BETROKKE LITERATUUR, BEWUSSYNSTROOMVERHAAL,EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, FOKALISASIE, METAROMAN, ROMAN)

NOUVELLE CRITIQUE
(vgl. DEKONSTRUKSIE, NEW CRITICISM, PRACTICAL CRITICISM)

NOVELLE
(vgl. EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, KORTVERHAAL, ROMAN, SKETS, SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Nuwe komedie
(vgl. KOMEDIE)

Nuwe roman
(vgl. NOUVEAU ROMAN)

NUWE SAAKLIKHEID
(vgl. NATURALISME)

NUWE-TESTAMENTIESE LITERATUUR
(vgl. BYBELLITERATUUR (AARD VAN VERHALENDE), OU-TESTAMENTIESE LITERATUUR)

Objek
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL)

Objekverhoudings
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

ODE

Oidipale driehoek
(vgl. FFREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Oksimoron
(vgl. BEELDSPRAAK)

Oktaaf
(vgl. SONNET)

Olimpiese ode
(vgl. ODE)

Omsettingsfase
(vgl. DIEPTESTRUKTUUR EN OPPERVLAKTESTRUKTUUR)

Onbepaaldheidsaspek
(vgl. LESERTIPES)

Ontlening
(vgl. INVLOED (LITERÊRE))

Ontwikkelingsroman
(vgl. ROMAN)

Oop plekke
(vgl. LESERTIPES)

OOP EN GESLOTE TEKSTE
(vgl. LESERTIPES)

Oop sisteem
(vgl. SISTEEM (LITERÊRE))

Oosterse ridderroman
(vgl. RIDDERROMAN)

Opojaz
(vgl. RUSSIESE FORMALISME)

Oppervlaktestruktuur
(vgl. DIEPTESTRUKTUUR EN OPPERVLAKTESTRUKTUUR)

Opvoering
(vgl. DRAMATEKS EN OPVOERING)

Orakel
(vgl. MITE)

Orakelspreuke
(vgl. RAAISEL)

Orale literatuur
(vgl. MONDELINGE LITERATUUR)

Ostensie
(vgl. DRAMATEKS EN OPVOERING)

Ottoniese Renaissance
(vgl. RENAISSANCE)

Ou komedie
(vgl. KOMEDIE)

Ouktoriële verteller
(vgl. BEWUSSYNSTROOMVERHAAL,PERSPEKTIEF, ROMAN)

OU-TESTAMENTIESE LITERATUUR
(vgl. BYBELLITERATUUR, NUWE-TESTAMENTIESE LITERATUUR)

OUTEUR (EPIEK)

Outeurspoëtiek
(vgl. POËTIEK)

OUTOBIOGRAFIE

OUTOBIOGRAFIE
(vgl. OUTOBIOGRAFIE)

Outodiëgeties
(vgl. DIëGESIS)

Outomatisasie/-ering
(vgl. VERVREEMDING)

OUTONOMIE VAN DIE LITERêRE WERK
(vgl. ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP, L’ART POUR L’ART)

Parabel
(vgl. EPIEK)

PARADIGMA EN SINTAGMA

Parallelisme
(vgl. KODE, SINTAKSIS (VAN DIE POëSIE))

Paralepsis
(vgl. ANACHRONIE)

Paralipsis
(vgl. ANACHRONIE)

Paralittérature
(vgl. TRIVIAALLITERATUUR)

Paratekstualiteit
(vgl. GENRE)

PARNASSIËRS

PARODIE
(vgl. PLAGIAAT)

Parole
(vgl. STRUKTURALISME)

PASKWIL
(vgl. PLAGIAAT)

Pasquinade
(vgl. PASKWIL)

Passiespele
(vgl. MISTERIESPEL)

Passionspiel
(vgl. MISTERIESPEL)

Paternalisme
(vgl. FEMINISME)

PASTICHE
(vgl. PLAGIAAT)

Patristiese literatuur
(vgl. NUWE-TESTAMENTIESE LITERATUUR)

Pedagogiese roman
(vgl. ROMAN)

Penny dreadful
(vgl. TRIVIAALLITERATUUR)

Pentameter
(vgl. METRUM)

Performatiwiste
(vgl. MIMESIS)

PERIFRASE
(vgl. PLAGIAAT)

Periodekode
(vgl. KODE)

PERIODISERING
(vgl. LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

Peripeteia
(vgl. LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

Perlokusie
(vgl. TAALHANDELING EN DIE LITERATUUR)

Perseptualisme
(vgl. MIMESIS)

PERSIFLAGE
(vgl. PLAGIAAT)

Personale vertelsituasie
(vgl.BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, PERSPEKTIEF, ROMAN)

Personale vertelwyse
(vgl. IINNERLIKE MONOLOOG, PERSPEKTIEF, ROMAN)

Personasie
(vgl. KARAKTER/KARAKTERISERING)

Personeteks
(vgl.VERTELLERTEKS EN PERSONETEKS)

PERSONIFIKASIE

PERSPEKTIEF IN DIE DRAMA
(vgl. FOKALISASIE, PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS)

PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS
(vgl. FOKALISASIE, PERSPEKTIEF IN DIE DRAMA)

PETRARKISME
(vgl.KLASSISISME)

Petrarkaanse sonnet
(vgl. PETRARKISME)

Phéno-texte
(vgl. NOUVELLE CRITIQUE)

PIKARESKE ROMAN
(vgl. ANTIHELD, ROMAN)

Pikaro
(vgl. ANTIHELD, PIKARESKE ROMAN, ROMAN)

Pindariese ode
(vgl.ODE)

Plaasroman
(vgl. ROMAN)

PLAGIAAT
(vgl. INVLOED (LITERÊRE), PARODIE,PASKWIL, PASTICHEPERIFRASE PERSIFLAGE)

Pléiade
(vgl. KLASSISISME, RENAISSANCE)

Pleonasme
(vgl. PERIFRASE)

PLOT
(vgl. ANACHRONIE, FABULA EN SJUŽET)

Pluralisme
(vgl. CHICAGO-SKOOL)

POÉSIE PURE

POÈTES MAUDITS

POËTIEK

Poëtiese drama
(vgl. VERSDRAMA)

Poëtiese geregtigheid
(vgl. TRAGEDIE)

POSITIVISME EN LOGIESE POSITIVISME
(vgl. SIMBOLISME)

POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR
(vgl. BIOGRAFIES-PSIGOLOGISTIESE BENADERING, FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

POSTMODERNISME

POST-STRUKTURALISME
(vgl. STRUKTURALISME)

Pouse
(vgl. TYD IN DIE LITERATUUR)

Praagse Formalisme
(vgl. RUSSIESE FORMALISME)

Praagse Skool
(vgl. ARTEFAK EN ESTETIESE OBJEK, BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP, EVALUERING (LITERêRE),KONKRETISERING, LITERATUURGESKIEDSKRYWING, RUSSIESE FORMALISME, SEMIOTIEK, SISTEEM (LITERÊRE), VERVREEMDING)

PRACTICAL CRITICISM
(vgl. NEW CRITICISM, NOUVELLE CRITIQUE)

PRAGMATIEK (LITERÊRE)

PRÉCIOSITÉ

PRE-RAFAELIETE

Preskriptiwiste
(vgl. MIMESIS)

Priëm
(vgl. KUNSGREEP, RUSSIESE FORMALISME)

Priëm ostranenija
(vgl. RUSSIESE FORMALISME)

Probleemdrama
(vgl. TRAGEDIE)

Prolepsis
(vgl. ANACHRONIE, DIëGESIS, TYD IN DIE LITERATUUR)

Proletkult
(vgl. BETROKKE LITERATUUR)

PROSAGEDIG

Prosaritme
(vgl. RITME (IN DIE PROSA))

Prosas
(vgl. KORTKORTVERHAAL)

PROSODIE

Prospektiwiteit
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

Protagonis
(vgl. DRAMA)

Protesliteratuur
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

PROVENSAALSE LITERATUUR

Pryslied
(vgl.MONDELINGE LITERATUUR, SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Psigoanalise
(vgl. BIOGRAFIES-PSIGOLOGISTIESE BENADERING, FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR, POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Psigokritiek
(vgl.NOUVELLE CRITIQUE)

Psigologiese benadering
(vgl. BIOGRAFIES-PSIGOLOGISTIESE BENADERING, FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR, POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Psigologiese roman
(vgl. ROMAN)

Psigologisme
(vgl. BIOGRAFIES-PSIGOLOGISTIESE BENADERING)

Psigopoëtika
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

PUNTDIG

RAAISEL
(vgl. EINFACHE FORMEN)

Raamdrama
(vgl. RAAMVERTELLING)

Raamnovelle
(vgl. RAAMVERTELLING)

RAAMVERTELLING
(vgl. BEWUSSYNSTROOMVERHAAL,EPIEK, FIKSIE, FIKTIWITEIT, FOKALISASIE, KORTVERHAAL, METAROMAN, NOUVEAU ROMAN, NOVELLE, ROMAN)

Raamwerk
(vgl. METAFOOR)

Raffung
(vgl. ANACHRONIE)

RAPSODE

RASIONALISME

Reader Response Criticism
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

REALISME

Recit
(vgl. ANACHRONIE,VERHAAL)

REDERYKERS

Referensiële benaderings
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Reformasie
(vgl. RENAISSANCE)

REGIONALE LITERATUUR
(vgl. REGIONALE LITERATUUR)

Reisboek
(vgl. REISVERHAAL)

Reisliteratuur
(vgl. REISVERHAAL)

Reisprosa
(vgl. REISVERHAAL)

Reisroman
(vgl. REISVERHAAL, ROMAN)

REISVERHAAL
(vgl. EPIEK, ESSAY, FIKSIE, FIKTIWITEIT, KORTVERHAAL, ROMAN, SKETS)

RENAISSANCE
(vgl. KLASSIEKE LITERATUURSTUDIE, KLASSISISME)

REPRESENTASIE
(vgl. MIMESIS)

Resepsie-estetika
(vgl. RESEPSIETEORIE)

RESEPSIETEORIE

Revue
(vgl. BURLESKE)

Ridderepiek
(vgl. RIDDERROMAN)

RIDDERROMAN
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR, ROMAN)

Ridderverhaal
(vgl. RIDDERROMAN)

Ritme
(vgl. RITME (IN DIE POËSIE), RITME (IN DIE PROSA))

RITME (IN DIE POËSIE)
(vgl. RITME (IN DIE PROSA))

RITME (IN DIE PROSA)
(vgl. RITME (IN DIE POËSIE))

Robinsonade
(vgl. ROMAN)

ROCOCO

Romaanse Skool
(vgl. NEO-KLASSISISME)

ROMAN
(vgl. ANACHRONIE, ANTIHELD,BETROKKE LITERATUUR, BEWUSSYNSTROOMVERHAAL, BLITSVERKOPER (LITERêRE), EPIEK, ESSAY, FIKSIE, FIKTIWITEIT, FOKALISASIE, GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, JEUGLITERATUUR,KORTKORTVERHAAL, KORTVERHAAL, METAROMAN, MITE IN DIE MODERNE ROMAN, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, NOUVEAU ROMAN , NOVELLE, PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS, RAAMVERTELLING, REISVERHAAL, SKETS, SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA, TYD IN DIE LITERATUUR)

ROMANSE

Romansiklus
(vgl. SIKLUS IN DIE PROSA)

ROMANTIEK

Romantiese komedie (vgl. KOMEDIE)

Romeinse literatuur
(vgl.KLASSIEKE LITERATUURSTUDIE)

Rondeau
(vgl. RONDEEL)

RONDEEL

Rückgriff
(vgl. ANACHRONIE)

Rückwendung
(vgl. ANACHRONIE)

RUIMTE (EPIEK)
(vgl. REGIONALE LITERATUUR)

RUIMTE IN DIE DRAMATEKS EN IN DIE OPVOERING

Ruimteroman
(vgl. ROMAN)

RUSSIESE FORMALISME

RYM

SAGA
(vgl.EINFACHE FORMEN, EPIEK, SAGE)

SAGE
(vgl. EINFACHE FORMEN, EPIEK, SAGA)

Samevatting
(vgl. TYD IN DIE LITERATUUR)

Samewerkingsbeginsel
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

SAMIZDAT EN TAMIZDAT

Sapfiese ode
(vgl. ODE)

SARKASME

SATIRE
(vgl. SPEELSE POËSIE)

Satiriese komedie
(vgl. KOMEDIE)

Scéne
(vgl. TYD IN DIE LITERATUUR)

SCHWANK EN WITZ

Science fiction
(vgl. ROMAN, WETENSKAPSFIKSIE)

Scientisme
(vgl. LITERATUUR EN LEWENSBESKOUING)

Scriptible
(vgl. OUTONOMIE VAN DIE LITERêRE WERK)

SECENTISMO

Sectionalism
(vgl. REGIONALE LITERATUUR)

SEEM
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL)

Seleksie
(vgl. PARADIGMA EN SINTAGMA)

SEMANALISE
(vgl. NOUVELLE CRITIQUE)

SEMANTISERING

Semioklasme
(vgl. NOUVELLE CRITIQUE)

Semiologie
(vgl. SEMIOTIEK)

SEMIOTIEK

Semeem
(vgl. SEEM)

Sensitivisme
(vgl. IMPRESSIONISME)

Sestet
(vgl. SONNET)

Shakesperiaanse sonnet
(vgl. PETRARKISME)

Showing
(vgl. VERTELLER (EPIEK))

Siècle de lumières
(vgl. VERLIGTING)

SIGNIFIANT EN SIGNIFIÉ
(vgl. ANACHRONIE, STRUKTURALISME)

Signifié
(vgl. ANACHRONIE, SIGNIFIANT EN SIGNIFIÉ)

Signifikasie
(vgl. SIGNIFIANT EN SIGNIFIÉ)

SIKLUS IN DIE POËSÏE
(vgl. GEDIGTEGROEP, SIKLUS IN DIE PROSA)

SIKLUS IN DIE PROSA
(vgl. SIKLUS IN DIE POËSÏE)

Sillepsis
(vgl. ANACHRONIE)

SIMBOLISME
(vgl. DANDYISME, DEKADENSIE,ESTETISISME, SINESTESIE)

Simbool
(vgl. BEELDSPRAAK)

SINESTESIE
(vgl. ROMANTIEK, SIMBOLISME)

Sinmetafoor
(vgl. METAFOOR)

Sintagma
(vgl. PARADIGMA EN SINTAGMA)

SINTAKSIS (VAN DIE POëSIE)
(vgl. SINTAKSIS (VAN DIE PROSA))

SINTAKSIS (VAN DIE PROSA)
(vgl. SINTAKSIS (VAN DIE POëSIE))

SISTEEM (LITERÊRE)
(vgl. LITERATUURGESKIEDSKRYWING)

Sjužet
(vgl. ANACHRONIE, FABULA EN SJUŽET)

Skelmroman
(vgl. PIKARESKE ROMAN, ROMAN)

SKETS
(vgl. EPIEK, ESSAY, FIKSIE, FIKTIWITEIT,KORTKORTVERHAAL, KORTVERHAAL, REISVERHAAL)

Skrif in die poësie
(vgl. KONKRETE POËSIE, VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Slampamperlied
(vgl. LIRIEK)

Sleutelroman
(vgl. ROMAN)

SONNET
(vgl. PETRARKISME)

Sosialistiese Realisme
(vgl. MARXISME EN DIE LITERATUUR)

Sosiologiese benadering
(vgl. HISTORIES-SOSIOLOGIESE BENADERING)

SOTTERNIE
(vgl. KLUG (MIDDELEEUSE),MIDDELEEUSE LITERATUUR)

SPEELSE POËSIE

Speurverhaal
(vgl. EINFACHE FORMEN)

Spielzeit
(vgl. ANACHRONIE, TYD IN DIE LITERATUUR)

SPOOKREËLS

Spraak
(vgl. SPOOKREËLS)

Spreekwoord
(vgl. SPREUK)

SPREUK
(vgl. EINFACHE FORMEN)

SPROKIE
(vgl. EINFACHE FORMEN, EPIEK)

SPROOK
(vgl. ABELE SPEL)

Spruchdichtung
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR)

Staatsroman
(vgl. ROMAN)

STILISTIEK OP TAALKUNDIGE GRONDSLAG

Storie
(vgl. ANACHRONIE, FABULA EN SJUŽET, GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE)

STORIEGRAMMATIKA

Stream of consciousness
(vgl. BEWUSSYNSTROOMVERHAAL)

STROFE

Strombotto
(vgl. SONNET)

STRUKTURALISME
(vgl. LESERTIPES, NEW CRITICISM, NOUVELLE CRITIQUE, POST-STRUKTURALISME)

Strukturalistiese Psigoanalise
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Struktuur
(vgl. VORM EN INHOUD: STRUKTUUR EN MATERIAAL)

Sturm und Drang-beweging
(vgl. ROMANTIEK)

Subjek
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL)

Subtema
(vgl. MOTIEF)

Superleser
(vgl. LESERTIPES)

Superstruktuur
(vgl. MIKROSTRUKTUUR/MAKROSTRUKTUUR/ SUPERSTRUKTUUR)

SURREALISME
(vgl. MODERNISME)

SWART BEWUSSYN
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA
(vgl. MONDELINGE LITERATUUR)

Swart komedie
(vgl. KOMEDIE)

Swerwersroman
(vgl. ROMAN

Taalgebruikskunde
(vgl. STILISTIEK OP TAALKUNDIGE GRONDSLAG)

TAALHANDELING EN DIE LITERATUUR
(vgl. PRAGMATIEK (LITERÊRE))

Tamizdat
(vgl. SAMIZDAT EN TAMIZDAT)

Tartu-Skool
(vgl. RUSSIESE FORMALISME)

Teater
(vgl. ABSURDE DRAMA, DRAMA, DOKUMENTêRE DRAMA, DRAMATEKS EN OPVOERING, EPIESE TEATER, HOORSPEL, IDILLE,KLUG, KOMEDIE, KOMIESE ONTSPANNING,LEESDRAMA, TRAGEDIE, TRAGIKOMEDIE, VERSDRAMA)

Teenstander
(vgl. AKTANT EN AKTANSÏELE MODEL)

Teichoskopie
(vgl. DRAMA)

Teken
(vgl. SEMIOTIEK, SIGNIFIANT EN SIGNIFIÉ)

Tekenpoësie
(vgl. VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

TEKS EN KONTEKS
(vgl. GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, INTERTEKSTUALITEIT, VARIANTE, VERWYSING IN DIE LITERATUUR)

Tekskritiek
(vgl. VARIANTE)

Teksnaturalisasie
(vgl. VERWAGTINGSHORISON)

Tekssentriese benaderings
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Teksstruktuur
(vgl. GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, VORM EN INHOUD: STRUKTUUR EN MATERIAAL)

Tekstase
(vgl.POST-STRUKTURALISME)

TEKSTUALITEIT
(vgl.ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP, DEKONSTRUKSIE, IINTERTEKSTUALITEIT, METAROMAN,PRAGMATIEK (LITERÊRE),TEKS EN KONTEKS)

Tekstuur
(vgl. MOTIEF)

Tekstyd
(vgl. ANACHRONIE )

TELEVISIEDRAMA

Telling
(vgl. VERTELLER (EPIEK))

Tema
(vgl. MOTIEF, ROMAN)

Tempo
(vgl. ANACHRONIE, TYD IN DIE LITERATUUR)

Temporele verhoudinge
(vgl. ANACHRONIE)

Tenor
(vgl.METAFOOR)

Tersine
(vgl. SONNET, LIRIEK)

Tipografie
(vgl. KONKRETE POËSIE, VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Tipologie van teoretiese benaderings
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

TITEL IN DIE GEDIG

Toneel
(vgl. DRAMA, DRAMATEKS EN OPVOERING, TYD IN DIE LITERATUUR)

Toneelaanwysings
(vgl. DIDASKALIA)

TOORLITERATUUR

Topos
(vgl. MOTIEF)

TRADISIE
(vgl. ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE), KANONS EN KANONISERING, VERANDERING (LITERêRE))

TRAGEDIE
(vgl.ABSURDE DRAMA, DOKUMENTêRE DRAMA, DRAMA,DRAMATEKS EN OPVOERING, EENBEDRYF, EPIESE TEATER,HOORSPEL, IDILLE, KLUG, KOMEDIE, KOMIESE ONTSPANNING, LEESDRAMA, MELODRAMA, MONOLOOG, TRAGIKOMEDIE, VERSDRAMA)

Tragic flaw
(vgl. TRAGEDIE)

Tragiek
(vgl. TRAGEDIE)

Tragiese held
(vgl. TRAGEDIE)

TRAGIKOMEDIE
(vgl. ABSURDE DRAMA, DRAMA, KLUG (MODERNE), KOMEDIE, KOMIESE ONTSPANNING, MELODRAMA, TRAGEDIE)

Transaktiewe kritiek
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Transposisie
(vgl. PLAGIAAT)

Transtekstualiteit
(vgl.GENRE)

TRAVESTIE

Treffer
(vgl. BLITSVERKOPER (LITERêRE))

Triolet
(vgl. RONDEEL)

Tritagonis
(vgl. DRAMA)

TRIVIAALLITERATUUR
(vgl.EPIEK, ROMAN)

TROEBADOER
(vgl. MIDDELEEUSE LITERATUUR,MONDELINGE LITERATUUR)

Tsjeggiese Strukturalisme
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

TYD IN DIE LITERATUUR
(vgl. ANACHRONIEFLITS, REGIONALE LITERATUUR)

Tydroman
(vgl.ROMAN)

Uitwerking
(vgl. POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Utopiese roman
(vgl. ROMAN)

Vaderlandse roman
 (vgl.ROMAN)

VARIANTE
(vgl. TEKS EN KONTEKS)

Variété
(vgl. BURLESKE)

Vehicle
(vglMETAFOOR)

VERANDERING (LITERêRE)
(vgl. ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE), KANONS EN KANONISERING)

Verdigting
(vgl. FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Vergelykende Literatuurwetenskap
(vgl. KOMPARATISME: SY TERREIN, LITERATUURTEORIE EN KOMPARATISME)

Verhaal
(vgl.ANACHRONIE,EINFACHE FORMEN, GESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE)

Verhaalteorie
(vgl. ANACHRONIE, EINFACHE FORMEN, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, NARRATOLOGIE)

Verhouding
(vgl. RESEPSIETEORIE)

VERLIGTING

VERSDRAMA
(vgl. DRAMA, HOORSPEL, KOMEDIE,LEESDRAMA, TRAGEDIE)

Verplasing
(vgl. FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Verskuiwing
(vgl. POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Versifikasie
(vgl. PROSODIE)

Verslag
(vgl. NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE)

Versleer
(vgl. PROSODIE)

VERS LIBRE
(vgl. Vrye vers)

VERS (REëL)

Versvoet
(vgl. METRUM)

VERTALING VAN LITERêRE TEKSTE
(vgl.LITERATUUR)

Vertelde tyd
(vgl. ANACHRONIE, TYD IN DIE LITERATUUR)

Vertelinstansie
(vgl. VERTELLER)

VERTELLER (EPIEK)
(vgl. GEGESKIEDENIS/STORIE/VERHAAL EN TEKS, NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE, PERSPEKTIEF IN DIE PROSAKUNS, RAAMVERTELLING)

VERTELLERTEKS EN PERSONETEKS

VERTELLING
(vgl. ANACHRONIEEPIEK)

Verteltempo
(vgl. ANACHRONIE)

Verteltyd
(vgl. ANACHRONIE, TYD IN DIE LITERATUUR)

Vertelvlak
(vgl. DIëGESIS)

Vertolking
(vgl. INTERPRETASIE)

VERVREEMDING
(vgl.ALGEMENE LITERATUURWETENSKAP, ESTETIKA VAN IDENTITEIT EN ESTETIKA VAN TEENSTELLING (OPPOSISIE))

VERWAGTINGSHORISON

Verwikkeling
(vgl. DRAMA)

Verwirklichung
(vgl. TYD IN DIE LITERATUUR)

VERWYSING IN DIE LITERATUUR
(vgl.INTERTEKSTUALITEIT)

Vie romancée
(vgl. BIOGRAFIE)

VILLANELLE

Visuele drama
(vgl. DRAMATEKS EN OPVOERING)

VIRELAI

Vireli
(vgl.VIRELAI)

Virelay
(vgl. VIRELAI)

Virtual reader
(vgl. LESERTIPES)

Vision avec
(vgl. VERTELLER (EPIEK))

Vision dedans
(vgl. VERTELLER (EPIEK))

Vision dehors
(vgl.VERTELLER (EPIEK))

Vision par derrière
(vgl. VERTELLER (EPIEK))

VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR
(vgl.COLLAGE, KONKRETE POËSIE)

Visuele poësie
(vgl. COLLAGE, KONKRETE POËSIE, VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Visuele prosa
(vgl. VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Volgorde
(vgl. ANACHRONIE)

Volkskwatryn
(vgl. SPEELSE POËSIE)

Volkslied
(vgl. LIRIEK)

VOLKSVERHAAL
(vgl. EPIEK)

Volksvers
(vgl. SPEELSE POËSIE)

Vooropstelling
(vgl. VERVREEMDING)

Vorausdeutung
(vgl. ANACHRONIE)

Vorgriff
(vgl. TYD IN DIE LITERATUUR)

VORM EN INHOUD: STRUKTUUR EN MATERIAAL

VORTICISME

Vreemdmaking
(vgl. VERVREEMDING)

Vrye indirekte rede
(vgl. NARRATIEWE WEERGAWES/MODUSSE,ROMAN,VERTELLERTEKS EN PERSONETEKS)

Vrye vers
(vgl. VERS LIBRE)

Waardebepaling
(vgl.EVALUERING )

Weerspieëlingsmodel
(vgl. BENADERINGSWYSES IN DIE LITERATUURWETENSKAP)

Weerstandsliteratuur
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Werkersliteratuur
(vgl. SWART LITERATUUR IN SUID-AFRIKA)

Werking
(vgl.POST-FREUDIAANSE PSIGOANALISE EN LITERATUUR)

Wetenskaplike empirisisme
(vgl. POSITIVISME EN LOGIESE POSITIVISME)
WETENSKAPSFIKSIE

Wit in die poësie
(vgl.KONKRETE POËSIE, VISUELE MOMENTE IN DIE LITERATUUR)

Witz
(vgl. SCHWANK EN WITZ)